Ana içeriğe atla

Sürdürülebilirlik

Anadolu Grubu & Hedefler için İş Dünyası İş Birliği

Anadolu Grubu ve Hedefler için İş Dünyası Platformu, Türkiye’de iş dünyasının Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) raporlamalarında rehber niteliği taşıyacak ortak bir çalışmaya imza attı. Gerçekleştirilen iş birliği sonucunda, SKA’ları iş süreçlerine entegre etmiş ve bu yolculukta performanslarını ölçmek isteyen tüm işletmeler için yol gösterici ve faydalı olacak üç önemli araçtan oluşan bir set hazırlandı.

2020 yılında Birleşmiş Milletler, 2030’a geri sayımı başlatarak Eylem Onyılı’nı ilan etti. Eylül 2015’te Birleşmiş Milletler’deki ülkelerin tümü, kimseyi geride bırakmayacak bir gelecek yaratmayı hedefleyen ilk küresel sözleşme olan 17 Sürdürülebilir Kalkınma Amacı’nı (SKA) benimsedi. SKA’ların gerçekleşebilmesi için toplumun tüm kesimlerinin aktif katılımı gerekirken, özel sektör de bu süreçte öncül paydaşlar arasında yer alıyor. SKA’lar özel sektöre sürdürülebilir kalkınma gündeminde önemli bir rol atfederken, amaçların gerçekleşmesi için özel sektörün yapabileceği katkının güçlü kapasitesine de vurgu yapıyor.

Günümüz dünyasında özel sektörün rolü yalnızca likidite sağlamak ve yatırımları gerçekleştirmekle sınırlı değil. Ortalama olarak ülkelerin GSYİH'sinin yüzde 60'ını, sermaye akışının yüzde 80'ini ve gelişmekte olan ülkelerdeki istihdamın yüzde 90'ını oluşturması nedeniyle özel sektör bu ülkelerde ekonomik büyümeye katkısı ve istihdam yaratma gücüyle sürdürülebilirlik gündeminde önemi daha da artan bir role sahip. Mal ve hizmetleri sağlama, temel sosyal ve ekonomik altyapıyı finanse etmek için vergi gelirleri üretme, istihdam yaratma, yeni ve yenilikçi çözümler geliştirme, kalkınma güçlüklerinin üstesinden gelmeye yardımcı olma gibi sorumlulukları üstlenen özel sektör, ayrıca iklim krizinin önlenmesi için harekete geçmesi gereken kritik bir aktör konumunda.

SKA’ları gerçekleştirmek; herkes için daha sürdürülebilir, eşitlikçi ve sonuçta refah düzeyi yükselmiş bir dünyaya ulaşmak demek. SKA’lar, işletmelerin temel yetkinliklerinden, uzmanlıklarından ve kaynaklarından yararlanarak özel sektör için yeni pazar fırsatları açılması ve sürdürülebilir kalkınmaya özel yatırımlar çekilmesi için önemli fırsatlar sunuyor. SKA’ların gerçekleşmesi; özel sektör için 12 trilyon dolarlık yeni pazar imkanı yaratıp işletmelerin iş yapış biçimlerinde, pazar ortamlarında iyileşme ve istikrar sağlanmasına katkıda bulunuyor. SKA’ları, kapsayıcı ve sorumlu bir şekilde iş yapış biçimlerine entegre etmiş işletmeler, etmeyenlere göre daha fazla rekabet avantajı kazanıyor ve finansal olarak daha sürdürülebilir durumda oluyor.

Özel sektörün kalkınmada oynadığı rol, ekonomik kalkınmayı destekleme konusundaki geleneksel yaklaşımdan daha kapsayıcı ve ayrıntılı olarak kamu - özel sektör ortaklıklarına doğru genişledi. Özellikle SKA 17, Amaçlar İçin Ortaklıklar, sürdürülebilir kalkınma için güçlü stratejik ortaklıkların gerekliliğini ortaya koyuyor ve özel sektörün artık bir kalkınma aracı değil, aktörü olduğunu ifade ediyor. Bugün özel sektör, SKA'ların önümüzdeki on yıl içinde gerçekleşip gerçekleşemeyeceğinin belirlenmesinde kritik rol oynuyor ve bu nedenle özel sektör kuruluşlarının, gerçekleşmesine en fazla katkı sağlayabileceği, en yetkin olduğu ve kendi iş öncelikleri ile en uyumlu SKA’ları belirlemesi ve harekete geçmesi gerekiyor.

İş dünyası ile SKA’lar arasındaki köprüyü kurma ve iş dünyasının sürdürülebilir kalkınmadaki rolünü güçlendirme amacıyla kurulan Hedefler için İş Dünyası Platformu’nun, 2019 yılında iş dünyasında örnek oluşturacak bir nitelik taşıyan Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Uyumluluk Raporu’nu yayınlayan Anadolu Grubu ile bu noktada yolları kesişti. Gerçekleştirilen iş birliği sonucunda Türkiye’de sürdürülebilirlik alanında rehber niteliği taşıyacak üç önemli araçtan oluşan bir set hazırlandı. Orijinali The Global Reporting Initiative (GRI), UN Global Compact (UNGC) ve The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) tarafından hazırlanan SKA Pusulası işletmelere stratejilerini SKA’lar ile nasıl uyumlu hale getirebilecekleri ve SKA’ların gerçekleşmesindeki katkılarını nasıl ölçüp yönetebilecekleri konusunda rehberlik sağlıyor. GRI ve UNGC tarafından hazırlanan SKA Üzerine İşletme Raporlaması ise işletmelerin SKA’ları tanımasına, önceliklendirmesine; önceliklendirdikleri SKA’lar için eyleme geçmelerine ve ilerleme raporlamalarına yardım etmeyi amaçlayan "prensiplere dayalı önceliklendirme" sürecini ana hatlarıyla ortaya koyuyor. İlk defa Türkçe literatüre kazandırılan bu iki değerli dokümanının yanına Anadolu Grubu’nun ANADOLU’DAN YARINLARA - Anadolu Grubu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Uyumluluk Raporu Raporlama ve İletişim Stratejisi Rehberi eklendiğinde teori pratik ile buluşuyor. Bu şekilde diğer işletmelere, benzer bir raporlama sürecinde ihtiyaçları olan bilgi ve deneyim sonucu öğrenilen dersler, ilk ağızdan aktarılıyor. Bu araçların; SKA’ları çalışmalarına entegre eden ve bu yolculukta performanslarını ölçmek isteyen, ölçeği ne olursa olsun tüm işletmeler için yol gösterici ve faydalı olmasını umuyoruz. SKA’ları gerçekleştirmek için son tarihimiz 31 Aralık 2030. Bu nedenle BM Genel Sekreteri António Guterres’in de dediği gibi “Çabalarımızı artırmak zorundayız. Hemen. Şimdi!”.
 
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Pusulası
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Yönelik İş Dünyası Aksiyonları Rehberi


PDF Dökümanı İndir
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Üzerine İşletme Raporlaması
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın Kurumsal Raporlamaya Entegrasyonu Uygulama Rehberi
PDF Dökümanı İndir
Anadolu Grubu Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Uyumluluk Raporu 2015-2018
Raporlama ve İletişim Stratejisi Rehberi

PDF Dökümanı İndir